top of page
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Целта на настоящият документ е да Ви информира за личните данни, които събираме в процеса на нашата дейност, с каква цел ги обработваме, как и за какъв срок, както и какви са Вашите права във връзка с тяхната защита.

 

Кой е Администратор на обработваните лични данни?

iDeal e платформа (накратко ПЛАТФОРМАТА), която предоставя облачна услуга за подписване и размяна на документи от разстояние  и последващото им съхранение и управление, като потребителите я ползват след регистрация. ПЛАТФОРМАТА се достъпва в интернет на адрес www.ideal.bg.

Ай Дийл ООД е дружеството, което стопанисва и управлява ПЛАТФОРМАТА и се явява Администратор на личните данни при ползването ѝ.

 

Данни на Администратора:

Ай Дийл България ООД

ЕИК: 206917958

Седалище и адрес на управление:

1000, София, България, ул. "Ген. Гурко" № 46

Представлявано от: Магдалина Тодорова

М: +359 0885 940 701

Е: contact@ideal.bg

 

Длъжностно лице за защита на данните:

Магдалина Тодорова

М: +359 878 23 30 13

Е: contact@ideal.bg

 

Дефиниции:

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Ай Дийл ООД като Администратор извършва събирането и обработката на лични данни по най-високи стандарти и съобразно българското и европейско законодатество в областта, като спазва следните принципи данните да са:

 

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

 • точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“)

 

С каква цел обработваме личните данни ?

Ай Дийл България ООД събира и обработва лични данни за конкретни цели свързани с основната дейност и функциониране на ПЛАТФОРМАТА, за сключване и изпълнение на договор и такива с изричното съгласие на субекта на данните.

 • Обработка на данни свързани с изпълнение на дейността:

Основната услуга предоставяна от ПЛАТФОРАТА е подписване на документи от разстояние съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), както и последващото им съхранение и управление.

В тази връзка е от изключителна важност точната индетификация на страните (физически лица или представители на юридически лица). За всички потребители, които искат да ползват услугите на ПЛАТФОРМАТА е задължителна регистрацията, при която потребителите предоставят посочените по-долу лични данни.

 • Обработка на данни свързани със сключване и изпълнение на договор:

При ползване на Платформата, независимо дали е с безплатен или платен план, потребителите сключват Договор с Ай Дийл ЕООД за ползване на услугата, което налага събиране и обработка на съответните лични данни.

 • Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

 • обработване на специални категории данни;

 • директен маркетинг

Ай Дийл България ООД не събира и обработва данни с други цели.

Какви лични данни обработваме?

Във връзка с посочените по-горе цели Администраторът събира и обработва следните лични дани:

 • три имена по лична карта

 • валиден имейл адрес под контрола на регистриращото се лице

 • мобилен телефонен номер на регистриращото се лице

 • адрес за корепонденция (по желание)

 • допълнителен телефон за контакт (по желание)

 • допълнително лице за контакт на юродоческо лице, с негови имейл и телефон (по желание)

 • в случаи на изрично изискване от потребител и изрично съгласие на неговия партньор за подпис на документи, ПЛАТФОРМАТА предлага функционалност и могат да се качват (upload) сканирани копия на лични документи с всички съдържащи се в тях реквизити. Тези файлове служат единствено и само за индетификация на страната.

Пред кого разкриваме личните Ви данни?

В своята дейност Ай Дийл България ООД използва на договорни отношения услугите на различни партньори и подизпълнители във връзка с обслужване на дейността, което може да наложи предоставяне на част или всички данни на трети страни, като счетоводни къщи, адвокатски кантори, технологични компании и др.п. Предоставянето на данните се извършва след уверение за предприети оперативни и технологични мерки за защита на съответните данни и с осъществяване на последващ контрол.

При предвидените в закона случаи или след съдебно разпореждане данните се предоставят и на институции като НАП, МВР или други посочени.

Как осигуряваме сигурността на данните Ви?

Предвид спецификата на дейността и предоставяната услуга, мерките за сигурност на данните, както и на генерираното от потребителите съдържание, са в основата на бизнес модела и са на на най-високо ниво, по-високо от обичайното за администриране на данни.

Данните се събират и обработват по електронен път и се съхранявят на наети за целта сървъри, находящи се в специализирани дейта центрове с най-високи стандарти на защита и ограничен достъп, като са въведени различни нива на криптиране на сървърни пространства, бази данни и документи. Прилагат се необходимите мерки да бъде предотвратени неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, нарушаване или преждевременно изтриване на данните.

Изградени са и съответните протоколи на достъп от страна на служители на принципа „само при необходимост“ за обработка на данните изключително за посочените и легитимни цели, както и процедури за мониторинг и контрол на достъпа и обработката на данни.

Създадени са и съответните процедури при риск от нарушаване на правата Ви да бъдете информирани своевременно , както и Комисията за защита на личните данни.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?

Данните се съхраняват в предвидените от закона срокове, след което се заличават от масивите на базите данни. На хартия се съхраняват данни свързани със счетоводна, правна и друга дейност, за които също са създадени съответните протоколи за заличавне.

Какви са Вашите права?

Съгласно разпоредбите на Общия регламент и Закона за защита на личните данни, Вие имате:

 • Право да бъдете информиран.

 • Право на достъп до обработваните данни.

 • Право на коригиране.

 • Право за изтриване.

 • Право да се ограничи обработката.

 • Право на преносимост на данни.

 • Право на възражение.

 • Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилиране.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Бланки на исканията за управление на права са публикувани на сайта www.ideal.bg, секция Политика за личните данни

 

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно.

Заявление,  може да бъде подадено на имейла на Длъжностното лице или на office@ideal.bg, като се използва една от публикуваните на сайта бланки на заявления.

По същия начин може да поставите и всеки възникнал въпрос свързан с обработката на Вашите лични дани.

 

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg., но Ви уверяваме, че можем да направим възможното да удовлетворим Вашите желания във връзка с обработка на Вашите лични данни и Ви препоръчваме да се свържете първо с нас.

 

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

 

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето, като промените ще бъдят оповестявани на страницата на платформата www.ideal.bg, след което веднага влизат в сила.

Редовното им преглеждане ще Ви гарантира, че винаги ще сте наясно за актуалните политики относно Вашите лични данни.

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 22.02.2022 г.

bottom of page