top of page

НАШАТА МИСИЯ

Промяна на правна среда, бизнес поведение и нагласи в посока развитие на електронен бизнес и електронно управление чрез въвеждане на инструменти за дистанционно подписване и управление на документи в електронна среда.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да ускорим и улесним договорните бизнес процеси на организациите по света и премахнем хартията от всички операции, чрез въвеждане на електронно подписване, размяна и управление на документи в електронна среда.

Изграждане и поддържане на облачно-базирана интернет платформа за лесно, бързо и сигурно подписване и размяна, съхранение и управление на документи в елекронна среда, като ефективен инструмент, който да спомогне за дигитализацията и оптимизацията на процесите свързани с документооборота в организациите.

Abstract Futuristic Background

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Abstract Background
Abstract Background

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

Доверие. Изграждане на среда с висока степен на доверие към платформата и потребителите

Сигурност. Огромна грижа за опазване на информацията и данните на потребителите.

Общност. Изграждане на мрежа от потребители с висока степен на лоялност, доверие, партньорски дух и грижа към природата.

 

Отговорност към околната среда. 

Лоялност към клиентите и техните бизнеси, прозрачност и предвидимост в отношенията с тях.

Технологичност и иновативност. 

bottom of page